https://www.hmrl-hjrl.org/

2013-07-06 et 2013-07-07 - RODANGE - Weekend Musical Rodange - Copyright: Marco Schleich


Mir soën dem Här Marco Schleich villmools Merci, deen alleguerten dës Fotoën gemaach huet.

*****

Nous tenons à remercier M. Marco Schleich pour les photos ci-dessous.