2013-05-01 - RODANGE - Mee-Feier - Copyright: Marco Schleich

Mir soën dem Här Marco Schleich villmools Merci, deen alleguerten dës Fotoën gemaach huet.

*****

Nous tenons à remercier M. Marco Schleich pour les photos ci-dessous.