https://www.hmrl-hjrl.org/

2013-06-21 - RODANGE - Préparatioun Gromperekichelcher

Mir soën dem Här Marco Schleich villmools Merci, deen alleguerten dës Fotoën gemaach huet.

*****

Nous tenons à remercier M. Marco Schleich pour les photos ci-dessous.