Info - RoLazubi's

Et ass och Rentrée an der Musik.

D'HMRL prouft ab dem 16. September 2019 nees zu Rodange am Centre Culturel (rue Dr Gaasch)

an
 d'HJRL (RoLazubi's) prouwen ab dem 17. September 2019 wéi gewinnt am Centre de Loisirs - Grousswiss - zu Rolléng (Lamadelaine)