Historique - Statuts

Historique - Harmonie Municipale Rodange:

D'"Harmonie Municipale Rodange", déi den 20.12.1880 gegrönnt ginn ass, an d'"Société de Musique Lamadelaine", 
(Déi ganz Geschicht vun der Rollénger Musik a ganz vill Fotoën fannt Dir op:
https://www.maer-rollenger.com/kulturvereine/musikgesellschaft/) 
déi den 28.06.1967 gegrönnt gouf, hunn an hiere respektive ausseruerdentleche Generalversammlungen den 21.02.2016 zu Rodange an den 09.03.2016 à Rolléng (Lamadelaine) décidéiert séch an enger gemeinsamer Harmonie, der "Harmonie Municipale Rodange & Lamadelaine, association sans but lucratif", ofgekierzt HMRL zesummen ze dinn. Hei den offiziellen Text:

"L'Harmonie Municipale Rodange et la Société de Musique Lamadelaine sont d'accord de fusionner leurs sociétés (membres, membres-honoraires, histoires, actifs, obligations, ...) dans l'harmonie commune dénommée Harmonie Municipale Rodange & Lamadelaine, association sans but lucratif, abrégée HMRL"


*****

L'Harmonie Municipale Rodange, fondée le 20.12.1880 et la Société de Musique Lamadelaine, 
(Vous pouvez lire l'histoire complète de la Société de Musique de Lamadelaine et voir beaucoup de photos sur le site: 
https://www.maer-rollenger.com/kulturvereine/musikgesellschaft/)
fondée le 28.06.1967 ont pris lors de leurs assemblées générales extraordinaires du 21.02.2016 à Rodange respectivement du 09.03.2016 à Lamadelaine la résolution suivante:

"L'Harmonie Municipale Rodange et la Société de Musique Lamadelaine sont d'accord de fusionner leurs sociétés (membres, membres-honoraires, histoires, actifs, obligations, ...) dans l'harmonie commune dénommée Harmonie Municipale Rodange & Lamadelaine, association sans but lucratif, abrégée HMRL"Fusioun: Harmonie Municipale Rodange & Société de Musique Lamadelaine

Rodange, den 13.Juli 2016 Fusioun Harmonie Municipale Rodange & Société de Musique Lamadelaine Recherchen a Virtrag : Marie-Jeanne Goeckel-Schuler


Statuts - Harmonie Municipale Rodange & Lamadelaine:
download