Chef de l'orchestre des jeunes

Eis Jugend gëtt vum Fernand Gallo dirigéiert.
 
 
*****

Notre orchestre des jeunes est dirigé par Fernand Gallo