Assemblée Générale Ordinaire

Mir invitéiren Iech op eis uerdentlech Generalversammlung, Mëttwochs, de 26. Februar 2020 um 20.00 Auer an eise Musiksall am Centre de Loisirs zu Rolléng (Lamadelaine).

Hei fannt Dir eis Invitatioun mat der Dagesuerdnung: Invitatioun

Well an deenen 2 Komiteeën nach Poste fräi sinn (7 an der HMRL a 4 an der HJRL) maache mir ee Kandidatenopruff, deen Dir hei fannt: Kandidatenopruff                                             ***********************************

Nous vous invitons à l'assemblée générale ordinaire, le mercredi, 26 février 2020 à 20.00 h dans notre salle de musique au Centre de Loisirs à Lamadelaine.

Voici l'invitation avec l'ordre du jour: Invitation

Etant donné que pour les 2 comités il y a des postes vacants (7 pour l'HMRL et 4 pour l'HJRL), nous lançons également un appel à candidature que vous trouvez ici: appel à candidature